Betingelser

Brugeroplysninger

Ved at bruge webstedet, erklærer du og garanterer, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, er rigtige, aktuelle og komplette og at din brug af webstedet bryder ikke nogen gældende lov eller regulering.


Hvis ikke, har vi ret til at suspendere eller lukke din konto og nægte enhver og al aktuel eller fremtidig brug af webstedet (eller enhver del deraf.


Du kan blive bedt om at registrere dig på webstedet. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og er ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os ret til at fjerne, genvinde eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter eget skøn finder ud af, at et sådant brugernavn er upassende, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt.


Brugergenererede bidrag

Webstedet kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, online fora og anden funktionalitet og kan give dig mulighed for at sende indhold og materiale til os eller på webstedet, inklusive men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlig information eller andet materiale (samlet, "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af webstedet og markedspladsudbuddene og gennem tredjepartswebsteder. Som sådan kan ethvert bidrag, du sender, behandles som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Når du opretter eller stiller nogen bidrag til rådighed, garanterer du at:


indholdet ikke krænker ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller enhver tredjeparts moralske rettigheder.


Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykke, frigivelser og tilladelser til at bruge og til at give os, webstedet og andre brugere af webstedet tilladelse til at bruge dine bidrag.


Du har skriftligt samtykke, frigivelse og / eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag.


Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige, vildledende, uanstændige eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os)..


Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, pyramideskemaer, kædebreve, spam, massemails eller andre former for anmodning.


Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov, regulering eller regel.


Enhver brug af webstedet der er i strid med det foregående overtræder disse brugsbetingelser og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet.


Indsendelser

Du anerkender og accepterer, at spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet ("indsendelser"), som du leverer til os, ikke er fortrolige og bliver vores ejendom. Vi ejer eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og har ret til ubegrænset brug og formidling af disse indsendelser til ethvert lovligt formål, kommercielt eller på anden måde uden anerkendelse eller kompensation til dig. 


Overstædelse af ophavsret

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at ethvert materiale, der er tilgængeligt på eller gennem webstedet, krænker enhver copyright, du ejer eller kontrollerer, bedes du straks underrette os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. En kopi af din meddelelse vil blive sendt til den person, der postede eller lagrede det materiale, der er adresseret i meddelelsen. Vær opmærksom på, at du kan holdes ansvarlig for skader, hvis du fremsætter væsentlige vildledende oplysninger i en meddelelse. Således, hvis du ikke er sikker på, at materiale, der er placeret på eller linket til af webstedet, krænker din ophavsret, bør du overveje at kontakte en advokat.


Ændringer og afbrydelser

Vi forbeholder os ret til at ændre eller fjerne indholdet på webstedet når som helst eller af en hvilken som helst årsag efter eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere nogen oplysninger på vores websted. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af Webstedet.

Du accepterer, at vi overhovedet ikke er ansvarlige for tab, skader eller ulejlighed forårsaget af din manglende adgang til eller brug af webstedet under enhver nedetid eller ophør af webstedet. Intet i disse brugsbetingelser vil blive fortolket til at forpligte os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller produkterne eller til at levere rettelser, opdateringer eller frigivelser i forbindelse hermed.


Ændring af forretningsbetingelser:


Tekst Coach har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.


Sidst opdateret:

31. maj 2021Lovvalg og værneting:


Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret. © 2021 Tekst Coach

Alle rettigheder forbeholdes Tekst Coach v/Camilla Pedersen Stub, cvr: 42082031, Lærkevej 20, Vejen


Aftale om vilkår

Disse betingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem dig, hvad enten det er personligt eller på vegne af en virksomhed (herefter kaldet "dig" og "du") og Tekst Coach, herunder alle tilhørende hjemmesider, tekster og materialer (herefter kaldet "vi", "os" eller "vores").


Du accepterer, at ved at få adgang til websteder, materialer og services, har du læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser.


HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE BRUGSVILKÅR, HAR DU FORBUD MOD AT BRUGE ALLE SERVICES, MATERIALER OG MEDIER FRA TEKST COACH, OG SKAL ØJEBLIKKELIG STOPPE ENHVER BRUG .


Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse brugsvilkår til enhver tid og af enhver grund. Vi informerer om eventuelle ændringer ved at opdatere "Senest opdateret" dato for disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring.

Fortrolighed

Behandling af personoplysninger

Har du tilmeldt dig nyhedsbrevet, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig over e-mail med nyhedsbreve og tilbud. Vi behandler disse data, indtil det ikke længere er relevant. Rent praktisk vil det sige: Indtil du gør opmærksom på, at du ikke længere vil modtage e-mail fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at skrive til camilla@tekstcoach.dk eller benytte linket i bunden af nyhedsbrevet, som du modtager fra os.


Datasikkerhed

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Der er indgået databehandleraftaler med vores tredjepartsdatabehandlere. Det er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Det er så dejligt, når vores kunder er med til at hjælpe og inspirere. Derfor bruger vi med skriftlig samtykke kundeudtalelser til markedsføring og forbedringer af vores services.
Vi forbeholder os ret til at anvende dele af kunders unavngivne og anonymiserede sager i forbindelse med markedsføring og materiale til kurser og undervisning.


Handelsbetingelser


Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) eks. Moms (25%).


Betalingsbetingelser:

Du modtager en faktura på email til den opgivne email-adresse.
Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre. Men hvis du beder om det, kan betalingstjenesterne gemme disse for dig ved automatisk betaling. Vi har intet med opbevaringen eller håndteringen af dine betalingsoplysninger at gøre, så kontakt venligst betalingstjenesten, du benytter, når du betaler din regning.


Du accepterer at give aktuelle, komplette og nøjagtige købs- og kontooplysninger til alle køb foretaget via webstedet. Du accepterer endvidere straks at opdatere konto- og betalingsoplysninger, herunder e-mail-adresse, betalingsmetode og betalingskortets udløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.


Vi kan ændre priser når som helst.


Ved enkeltstående opgaver betales halvdelen af den aftalte pris, før opgaven påbegyndes, og resten ved overlevering.

Coachingskurser, kurser, workshops, foredrag, VIP-dage og konsulenttimer betales på forhånd, medmindre andet er aftalt skriftligt. Registrering er bindende.


Digitale produkter leveres straks efter køb via email eller med adgangskode til en lukket platform. Det digitale produkt fremsendes til den email, som køber har indtastet i ordre-feltet.


Ansvar i forbindelse med workshops, coaching-sessioner og møder mv. (sessioner):

Sessioner, enten enkeltstående eller dele af et forløb, afholdes på de angivne og aftalte steder og tidspunkter. Som udgangspunkt er sessionstiderne bindende. Tidspunkter for sessioner kan dog ændres af begge parter i op til 72 timer inden. I forbindelse med akut sygdom gælder dog almindeligt afbud samme morgen, hvorefter ny aftale indgås.

Aflyses en dag i de længere forløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato efter nærmere aftale.


Køber er selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller logge ind i online-forum på det aftalte tidspunkt. Såfremt du ikke fremmøder fysisk eller online / telefon inden for sessions første 15. minutter, er vi ikke forpligtet til at afholde sessionen.
Du er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde, og /eller en velfungerende internetforbindelse / telefon.


Annullering og reklamation
Forbrugerkøb: Evt fejl, mangler, manglende skal du oplyse os inden for rimelig tid. Rimelig tid er 1 uge efter levering. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvad fejlen eller manglen består af.

Handelskøb: Ved handelskøb skal du reklamere straks manglen opdages.


Hvis en-dags kurser eller workshops annulleres efter anmodning fra os, modtager køberen fuld refusion.

Bemærk: I henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a ”, køb af lydbånd, videoer, sessioner og kurser er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Det samme gælder ved køb af digitale produkter (herunder downloads), hvor materialet leveres øjeblikket, samt ved køb af arbejdsdage.


Returret og tilbagebetaling

Gennemgå vores returpolitik, der er offentliggjort på webstedet, inden du foretager køb.


Betingelser for fast aftale
Du binder dig til et fast antal timer/dage om ugen (faktureres typisk på månedsbasis), som aftales mellem dig og os.

Hvis det ønskes, kan vi i perioder arbejde mere end dette, selvom det ikke kan garanteres.


Det er dit ansvar at have nok arbejde i pipelinen, og det faste ugentlige beløb vil blive trukket uanset, om du har opgaver i pipelinen eller ej. Vi kan ikke holdes til ansvar for manglende opgaver i pipelinen.


Du kan skifte pakke til et andet antal timer/dage med to ugers varsel, men jo før der varsles jo bedere.

Den faste aftale kan helt opsiges med én måneds varsel (men helst i god tid).

Ferie og andet fravær varsles i så god tid som muligt.


Rejseaktiviteter:


For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder eller offentlige institutioner i Danmark, faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro), samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.


Erstatningsansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som vi måtte pådrage os i relation til vores produkter, kurser, workshops, foredrag, mentorforløb og sessioner, er begrænset til direkte skade og tab. Vi skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.


Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om vi har handlet uagtsomt.

Vores erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.


Rettigheder:


Vi har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops mentorforløb og enkeltsessioner.


Ved at købe vores tjenester, opnår du ret til at bruge det leverede skriftlige materiale og digitale materiale. Denne brugsret er personlig, alt materiale må kun bruges til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand, medmindre der er givet skriftlig aftale.